Tapkite LDAPA nariu

Nariais kviečiame tapti asmens duomenų apsaugos, duomenų saugumo ir susijusiose srityse dirbančius viešojo ar privataus sektorių ekspertus, taip pat verslo įmones ir kitas organizacijas, kurios rūpinasi asmens duomenų apsauga.

Kodėl verta tapti
nariu?

Bedruomenės bei gerosios praktikos formavimas:

- LPADA vienija patyrusių ir aktyvių duomenų apsaugos profesionalų bendruomenę, kas leidžia efektyviai dalintis turimomis žiniomis, patirtimi ir patikimais įrankiais
- Organizacija savo veikla ir plačiu narių ratu siekia mažinti informacijos ir bendradarbiavimo fragmentaciją, apjungdama aktyviai veikiančių bei praktikuojančių profesionalų bendruomenę
- Galimybė su asociacijos palaikymu užmegzti bei gerinti dialogą su reguliuojančiomis institucijomis
- Galimybė bendradarbiaujant įsitraukti į įstatymų leidybos bei reguliavimo formavimą
- Geresnis bendruomenės interesų atstovavimas viešoje erdvėje

Duomenų apsaugos profesionalų kompetencijos gerinimas:

- Reguliarūs kompetencijų ir network’ingo renginiai
- Galimybė gauti konsultacijas rūpimais klausimais iš duomenų apsaugos ekspertų
- Greičiausia reguliacinių pokyčių komunikacija įvairiais asociacijos informacijos skleidimo kanalais
- Galimybė prisidėti prie asociacijos kuriamo turinio duomenų apsaugos tematika

Privalumai verslui:

- Verslo kontaktų užmezgimo galimybės
- Karjeros galimybės profesionalams
- Talentų pritraukimo galimybės įmonėms
- Įmonės įvaizdžio ir žinomumo gerinimas asociacijos bendruomenėje
- Paslaugų viešinimas mūsų medijose

Narystės
tipai

Prisijungti prie asmens duomenų apsaugos ekspertų galite tapdami LDAPA tikruoju arba asocijuotuoju nariu.


Tikraisiais nariais yra LDAPA steigėjai ir asocijuotieji nariai, kuriuos tapti tikraisiais nariais pakviečia asmeniškai LDAPA steigėjai. Tikraisiais nariais gali tapti asmenys, kurie aktyviai dalyvauja LDAPA veikloje ir reikšmingai prisideda prie jos tikslų įgyvendinimo.

Asocijuotaisiais nariais gali tapti 21 metų sulaukęs fizinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, kurių darbinė, profesinė ir/ar komercinė veikla susijusi su asmens duomenų bei privatumo apsauga. Asocijuotieji nariai, priklausomai nuo narystės tipo (individualūs ar korporatyviniai), moka skirtingo dydžio stojimo ir metinį narystės mokestį.

Mūsų nariai

Narystės
mokesčiai

Individualūs nariai

Stojimo mokestis: 100 Eur
Metinis narystės mokestis: 100 Eur


Korporatyviniai nariai

Stojimo mokestis: 200 Eur
Metinis narystės mokestis: 200 Eur

Nario
registracija

Norėdami tapti LDAPA asocijuotuoju nariu, turite:

užpildyti anketą ir ją pateikti; irpilnai sumokėti stojamąjį įnašą ir nario metinį mokestį.


Rekvizitai stojamajam įnašui ir nario metiniam mokesčiui sumokėti:

Gavėjas: Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacija;Banko sąskaitos Nr.: LT25 7044 0600 0819 0910;Bankas: AB „SEB bankas“;Mokėjimo paskirtyje nurodyti: “stojamasis įnašas ir nario metinis mokestis”.


Sąskaita faktūra
.

Stojamajam įnašui ir nario metiniam mokesčiui sumokėti LDAPA visada išrašo sąskaitą faktūrą. Sąskaita pateikiama nariui jo nurodytu el. paštu tik atskirai nurodžius anketoje. Nesumokėjus stojamojo ir/ar narystės mokesčio per 1 mėnesį nuo prašymo tapti LDAPA nariu pateikimo dienos, sąskaita anuliuojama potencialiam nariui apie tai nepranešant.


Narystės tipo pasirinkimas.

Kai ekspertas yra įdarbintas duomenų apsaugos pareigūnu ar kitais pagrindais paskirtas atsakingu už asmens duomenų tvarkymą įmonėje ar organizacijoje, narystės tipą laisvai pasirenka pats narys (tokiu atveju galima tiek individuali, tiek korporatyvinė narystė). Pasirinkus korporatyvinę narystę, LDAPA organizuojamuose renginiuose (pvz., konferencijose, diskusijose) galės dalyvauti ne daugiau kaip trys to korporatyvinio nario atstovai. Individualus narys LDAPA veikloje dalyvauja tik asmeniškai. Narystė įsigalioja nuo pilno stojamojo įnašo ir nario metinio mokesčio sumokėjimo iki kalendorinių metų, kuriais sumokėtas nario metinis mokestis, pabaigos.


Stojamojo įnašo ir nario metinio mokesčio sumokėjimas.

Stojamasis įnašas ir nario metinis mokestis turi būti pilnai sumokėtai vienu mokėjimo pavedimu per 1 mėnesį nuo prašymo tapti LDAPA nariu pateikimo dienos. Asocijuotu nariu tampama nuo nario stojamojo ir/ar narystės mokesčio sumokėjimo į LDAPA banko sąskaitą dienos be atskiro pranešimo Asocijuotam nariui. Stojamąjį įnašą ir nario metinį mokestį už narį gali sumokėti bet kuris kitas jo nurodytas asmuo (pvz., organizacija, kurioje individualus narys yra duomenų apsaugos pareigūnas; juridinis asmuo, kontroliuojantis korporatyvinį narį). Tokiu atveju anketoje turite nurodyti apmokančio asmens rekvizitus. Norėdamas pratęsti narystę LDAPA, narys turi ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. sumokėti patvirtinto dydžio nario metinį mokestį už kitus metus.

Individualus narys

Narystės paraiška gauta. Susisieksime su jumis nurodytu el. pašto adresu.
Oops! Something went wrong.

Korporatyvinis narys

Narystės paraiška gauta. Susisieksime su jumis nurodytu el. pašto adresu.
Oops! Something went wrong.